Lijfrente

Een pensioenregeling in privé

U heeft voor deze verzekering of rekening gedurende een bepaalde periode premie betaald of geld gestort, of u heeft eenmalig een bedrag gestort. Aan het einde van de looptijd van deze verzekering of rekening koopt u met het dan beschikbare bedrag een lijfrente aan (of u stelt de uitkering uit). Deze uitkering kan dan dienen als aanvulling op uw inkomen; bijvoorbeeld uw AOW-uitkering, of het pensioen van uw werkgever. U kunt de uitkering ook gebruiken om eerder te stoppen met werken. Een lijfrentepolis afsluiten, kunt u beschouwen als een pensioenregeling die u privé regelt.

Een bedrag dat periodiek wordt uitbetaald.

Een lijfrente is een bedrag dat periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, aan een begunstigde wordt uitbetaald. Deze uitkering is afkomstig uit een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening (banksparen).

Pensioengat

Het afsluiten van een lijfrenteverzekering of – rekening is vooral interessant als u een pensioengat heeft of als u een aanvullend pensioen op wilt bouwen. De norm voor een goed pensioen werd meestal gesteld op 70% van het laatstverdiende loon. De meeste mensen halen dit inmiddels niet meer, en dan is er sprake van een pensioengat. U kunt minder pensioen opbouwen als:

 

=

Als uw werkgever geen of slechts een beperkte pensioenopbouw biedt.

=

In het geval van een echtscheiding waardoor u een deel van het opgebouwde pensioen aan uw ex-partner moet afstaan.

=

Als u een auto van de zaak heeft (over de fiscale bijtelling bouwt u geen pensioen op).

=

Door een langdurig verblijf in het buitenland.

=

Als u relatief hoge variabele loonbestanddelen heeft waarover geen pensioen wordt opgebouwd (bijvoorbeeld overwerk, prestatieafhankelijke beloningen en ploegentoeslag).

=

Als u regelmatig van werkgever veranderd bent.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de jaarlijkse fiscaal gemaximeerde pensioenopbouw verlaagd naar 1,75% voor een middelloonregeling en 1,5% voor een eindloonregeling. Door deze maatregelen zullen de meeste werknemers de 70%-norm in ieder geval niet meer halen. En voor de jongeren die nu starten met het opbouwen van hun pensioen is die norm onhaalbaar geworden. Deze maatregel leidt er toe dat zij ongeveer 20% minder pensioen opbouwen.

Fiscaal voordeel

Lijfrentesparen, het sparen via een verzekering of rekening kan fiscaal voordelig zijn. U mag de premie of de inleg namelijk onder bepaalde voorwaarden voor de inkomstenbelasting op uw inkomen in mindering brengen. Daar staat tegenover dat u over de uitkering van de lijfrente wel inkomstenbelasting moet betalen. Uw inkomen valt dan vaak in een lagere belastingschaal waardoor u uiteindelijk minder belasting betaalt. Om de hoogte van uw lijfrentepremie te kunnen bepalen, kunt u gebruik maken van de Jaarruimteberekeningstool van de belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie/

Vanaf 1 januari 2014 is het voor personen met een inkomen boven de €100.000 per jaar niet meer mogelijk om boven dit bedrag een fiscaal ondersteund pensioen op te bouwen. Dit geldt dan voor zowel de 2e pijler (pensioenopbouw via de werkgever) als de 3e pijler (pensioenopbouw die u zelf regelt via bijvoorbeeld een verzekering of (bank)spaarrekening.

Het aflopen van het contract

Als het contract van de verzekering of de rekening afloopt (men noemt dit expiratie), dan krijgt u hierover een bericht van ons. U heeft dan feitelijk twee mogelijkheden:

  • U kunt de uitkering van het opgebouwde vermogen uitstellen (tot maximaal uw 70-jarige leeftijd).
  • U kunt van het opgebouwde vermogen een periodieke uitkering aankopen.

Uitstellen

Er kunnen redenen zijn waarom u de uitkering wilt uitstellen:

u heeft het geld niet direct nodig,
u heeft meerdere contracten die op verschillende momenten aflopen (expireren) en u wilt de vrijkomende bedragen samenvoegen om er één lijfrente mee aan te kopen.Het voordeel van uitstellen is dat het opgebouwde vermogen intact blijft en u hierop rendement blijft maken.

Aankoop lijfrente

Als de lijfrenteverzekering of –rekening tot uitkering komt –vaak op of rond de pensioenleeftijd van de verzekerde- dan kunt u met dit bedrag een periodieke uitkering aankopen: een direct ingaande lijfrente (DIL). Er wordt dan periodiek een bedrag op uw rekening gestort als aanvulling op uw inkomen. Een direct ingaande lijfrente hoeft u niet perse af te sluiten bij dezelfde aanbieder waar u het vermogen heeft opgebouwd. U kunt kiezen voor de partij die u de hoogste uitkering biedt. Verder kunt u er ook voor kiezen om de uitkering uit te stellen, bijvoorbeeld omdat u op dat moment het geld (nog) niet nodig heeft.

Kapitaaloverdracht

Alle documenten en de koopsom die nodig zijn om de aanvraag van uw direct ingaande lijfrente te kunnen doen, moeten binnen de geldigheidsduur van de offerte(s) bij de verzekeringsmaatschappij of bank binnen zijn. Als de verzekeringsmaatschappij of bank de benodigde documenten en/of de koopsom na het verstrijken van de geldigheidsduur ontvangt , dan berekenen zij de opbrengst van de verzekering of het depot opnieuw. Daarbij wordt uitgegaan van de marktrente die op dat moment geldt. De opbrengst en de ingangsdatum van de aangevraagde verzekering(en) of bankspaarproducten kunnen hierdoor zowel in positieve als in negatieve zin afwijken van wat eerder aan u is aangeboden. In de praktijk blijkt dat verzekeringsmaatschappijen of banken relatief veel tijd nodig hebben om kapitaal over te dragen aan een andere verzekeringsmaatschappij of bank. Dit betekent dat het risico bestaat dat door een te late kapitaaloverdracht de in de offerte vermelde termijn niet wordt gehaald. Helaas hebben we hier geen enkele invloed en/of zeggenschap over. In het voorkomende geval krijgt u van de verzekeringsmaatschappij of bank wel een rentvergoeding, zoals is vastgelegd in de overeenkomst ‘Stroomlijning Kapitaaloverdrachten’.

Advies

Wat u het beste kunt doen met een expirerende verzekering of rekening is afhankelijk van het soort product en uw persoonlijke situatie. Zo zijn de fiscale regels in de loop der jaren veranderd, en heeft u niet met elk product dezelfde mogelijkheden. Wij brengen brengen dit graag voor u in kaart en adviseren u over de mogelijkheden.

Neem Contact Op

Wij helpen u graag met al uw verzekeringsvragen. Vul het formulier in en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

E-mail

info@dendekker-verzekeringen.nl

Telefoon

0416 - 27 22 21

Adres

Den Dekker Verzekeringen
van der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Neem Contact Op