Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsgebouwenverzekering

Niet alleen grote, maar ook kleine brandschades kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Zo kan uw bedrijfspand verloren gaan door een brand. Maar brand in het naastgelegen pand kan ook rook-, roet- en bluswaterschade aan uw pand veroorzaken.

Bedrijfsgebouwenverzekering

Een gebouwenverzekering biedt dekking tegen schade aan panden veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade en vandalisme.

Deze verzekering biedt ook dekking voor:

=

Bereddingskosten

Dit zijn alle gemaakte kosten om de schade te beperken.
=

Expertisekosten

Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade vast te stellen.
=

Kosten van tuinaanleg en beplanting.

=

Opruimingskosten

=

Kosten van een noodvoorziening.

=

Extra kosten voor herstel van het gebouw.

=

Huurderving

Inventaris goederenverzekering

Een inventaris- en goederenverzekering biedt dekking tegen schade aan uw bedrijfsmiddelen inclusief computers en elektronica. De schade kan zijn ontstaan door brand, ontploffing, inbraak of vandalisme, maar ook door bijvoorbeeld beroving. Meestal kunnen ook de goederen die buiten het gebouw op uw eigen terrein staan, verzekerd worden. Deze goederen- en inventarisverzekering biedt ook dekking voor:

 

Expertisekosten, dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade vast te stellen.

Bereddingskosten, dit zijn alle gemaakte kosten om de schade te beperken

Bedrijfsschadeverzekering

De directe gevolgen van brand of een grote schade zijn meestal goed verzekerd. Maar hoe zit het met de gevolgschade? Als door de bedrijfsschade uw productie- of bedrijfsproces stilstaat of vertraagd wordt, heeft dat gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit. De schade die u hierdoor oploopt kan groter zijn dan de kosten voor het herstel.

Met een bedrijfsschadeverzekering dekt u deze financiële gevolgen af. U ontvangt een tijdelijke uitkering, waarmee u uw vaste kosten kunt betalen, waaronder het loon van uw medewerkers. Maar ook is er dekking voor de vermindering van de winst als gevolg van de schade.

Wilt u meer weten over deze verzekering, neem dan contact met ons op.

Advies

Denk eens aan een reconstructieverzekering. Deze verzekering vergoedt namelijk de kosten voor reconstructie van informatie, zoals de boekhouding, contracten et cetera, die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is.

 

Tip!

Stap eens binnen bij de politie in uw vestigingsplaats, die geeft gratis waardevolle preventieadviezen.

Rechtsbijstandverzekering

Wij adviseren u graag over een rechtsbijstandverzekering die past bij uw onderneming.
Of het nu uw schuld is of niet, een conflict met uw klant, leverancier, overheidsinstantie of medewerker kan altijd optreden. Met een goede rechtsbijstandverzekering staat u er niet alleen voor. U bent verzekerd van adequate juridische ondersteuning tegen een laag tarief.
Niet alleen nuttig in de rechtszaal, maar ook bij de voorkoming van een rechtszaak. Bovendien kunt u de juridisch specialisten vaak inschakelen bij het controleren van belangrijke documenten en contracten. Ook incassodekking is standaard inbegrepen.

Aansprakelijkheidsverzekering:
bescherming tegen claims voor schadevergoeding

Een leverancier of klant raakt gewond op uw bedrijfsterrein. Een gebrekkig product veroorzaakt schade aan eigendommen van een gebruiker… In de dagelijkse bedrijfsvoering doen zich talloze situaties voor die kunnen leiden tot aanspraken tot vergoeding van schade van derden. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt bescherming tegen dergelijke risico’s en beschermt daarmee de continuïteit van uw onderneming.

Een aansprakelijkheidsverzekering is essentieel voor industriële ondernemingen en MKB bedrijven. Elk moment kan er iets gebeuren wat resulteert in ernstige zaakschade en/of personenschade.

Dekking

 

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiele schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Aansprakelijkheid van huiseigenaren kan apart worden verzekerd.

Voorbeeld: door een onhandigheid beschadigt u een computer van uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val en loopt daardoor letsel op

Wat is niet verzekerd:

Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.

Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt

Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)

Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
mensenwerk verzekerd

Een advocaat die een termijn over het hoofd ziet. Een architect die een fout in een tekening maakt. Een adviseur die een verkeerd advies geeft… Hoe zorgvuldig u uw werk ook doet, een vergissing is zo gemaakt. Niets is immers menselijker dan een fout. Toch kan zo’n fout verstrekkende gevolgen hebben. Door veranderende regels en wetten en een grotere claimbewustheid, dienen opdrachtgevers steeds vaker en sneller claims in.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt financiële schade wanneer u aansprakelijk bent voor een beroepsfout.
Wilt u uw vermogen en bedrijfscontinuïteit beschermen?
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt uw onderneming dekking voor de vermogensschade van een opdrachtgever of andere partij als gevolg van een door u gemaakte fout. Dit geldt ook als iemand voor wie u verantwoordelijk bent, een fout maakt.

De BA-verzekering geeft de volgende dekking:
· Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
· De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Voorbeeld: u geeft een fout advies waardoor uw klant forse financiële schade lijdt.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen: gemoedsrust voor besluitvormers

Discutabele investeringsbeslissingen, niet-nakoming van een nieuwe wet of het doen van valse verklaringen tijdens aanbestedingen… Raden van bestuur, CEO’s en raden van commissarissen nemen verantwoordelijkheden voor hun ondernemingen op zich. Bedrijfsactiviteiten kunnen echter snel resulteren in verliezen die impact hebben op het eigen bedrijf of op derden. Steeds vaker worden bestuurders dan geconfronteerd met aansprakelijkheidsclaims.

Wereldwijde zakelijke en leveranciersrelaties en striktere complianceregels leiden tot grotere aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders. Bestuurders en commissarissen kunnen aansprakelijk worden gesteld in hun privé-vermogen voor financiële verliezen van het bedrijf of derden.  De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) biedt dekking voor de toenemende aansprakelijkheidsrisico’s in de normale bedrijfsvoering. Het is een vangnet voor getroffen bestuurders, biedt dekking in noodgevallen en voorkomt beslaglegging op persoonlijke bezittingen. De verzekering biedt u de gemoedsrust die u nodig hebt om uw verantwoordelijkheden op het werk na te komen.

Neem Contact Op

Wij helpen u graag met al uw verzekeringsvragen. Vul het formulier in en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

E-mail

info@dendekker-verzekeringen.nl

Telefoon

0416 - 27 22 21

Adres

Den Dekker Verzekeringen
van der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Neem Contact Op