Inkomensverzekeringen

Ziekteverzuim

Door een ongeval of ziekte kunnen uw werknemers (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken. U bent wettelijk verplicht om het loon van zieke werknemers twee jaar lang door te betalen.

Ziekteverzuim

Een ziekengeldverzekering vergoedt de kosten van loondoorbetaling van een zieke werknemer voor de eerste twee jaar. Maar daarmee is uw werknemer nog niet terug aan het werk. Het is daarom ook belangrijk om aandacht te besteden aan verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Hiermee kunt u ziekteverzuim van uw werknemer soms met weken of zelfs maanden verkorten. Dit is in het belang van uw werknemer en ook in uw eigen belang.

Langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers

Ziekteverzuim

Als uw medewerker ziek wordt of door een ongeval niet meer kan werken, dan betaalt u de eerste twee jaar het loon door, zoals in de arbeidsvoorwaarden is afgesproken. U doet er bovendien samen alles aan om de medewerker terug te laten keren op het werk. Lukt dit ondanks alle inspanningen niet? Dan krijgt uw medewerker te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het inkomen kan dan behoorlijk achteruit gaan en zelfs op bijstandsniveau uitkomen.

Oplossing

U voelt zich als werkgever betrokken bij uw werknemers. Dus wilt u goede arbeidsvoorwaarden bieden. Misschien zijn er ook in de CAO regelingen opgenomen om het inkomen van arbeidsongeschikte werknemers te beschermen. Een aantal oplossingen voor dit risico zijn:

 

Eenjarige WIA compensatieverzekering(WIA bodemverzekering)

Deze collectieve WIA verzekering is bedoeld als werkgeverscompensatie voor de kosten die de werkgever maakt als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Als een werknemer in een passende functie in het bedrijf aan het werk blijft, komt deze verzekering in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid tot uitkering. Een voorbeeld: Een werknemer verdient als administrateur een inkomen van € 32.000,-. Het UWV stelt zijn arbeidsongeschiktheid vast op 25%. Het lukt de werknemer om bij zijn werkgever in een passende functie te gaan werken, waardoor hij een inkomen krijgt van € 24.000,-. De werkgever heeft een eenjarige WIA compensatieverzekering afgesloten. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op 75% van het inkomen. De werkgever ontvangt dan een compensatie van 75% van € 32.000,- maal 25% arbeidsongeschiktheid. Dit is € 6.000,-. Deze uitkering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de re-integratiekosten van de werknemer.

Meerjarige WIA compensatieverzekering(WIA bodemverzekering)

Deze collectieve verzekering is bedoeld als werknemerscompensatie om het inkomensverlies gedurende een langere periode (2 tot en met 7 jaar) op te vangen.

Een voorbeeld: Een werknemer verdient als administrateur een inkomen van € 32.000,-. Het UWV stelt zijn arbeidsongeschiktheid vast op 25%. Het lukt de werknemer om bij zijn werkgever in een passende functie te gaan werken, waardoor hij een inkomen krijgt van € 24.000,-. De werkgever heeft een meerjarige WIA compensatieverzekering afgesloten met een uitkeringsduur van 5 jaar. De hoogte van de aanvulling is gebaseerd op 75% van het inkomen. De werknemer ontvangt dan een compensatie van 75% van € 32.000,- maal 25% arbeidsongeschiktheid. Dit is € 6.000,-. In totaal ontvangt de werknemer over 5 jaar een compensatie van € 30.000,-.

 

 

WGA hiaat(gat)verzekering

De collectieve WGA hiaatverzekering is bedoeld om het inkomensverlies op te vangen als de werknemer onvoldoende werkt. Dit is uitsluitend het geval als de werknemer minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut. De aanvulling is het verschil tussen het maximum dagloon van de werknemer en het minimumloon maal een uitkeringspercentage. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Een voorbeeld: Een werknemer heeft een inkomen van € 30.000,-. De UWV bepaalt de restverdiencapaciteit en stelt dit op € 15.000,-. De werknemer heeft (nog) geen ander inkomen uit arbeid en benut zijn restverdiencapaciteit dus niet. Op grond van zijn arbeidsverleden heeft hij recht op 12 maanden loongerelateerde uitkering. De werknemer ontvangt de eerste 2 maanden een WGA-uitkering van 75% van zijn loon en daarna gedurende 10 maanden 70%. Als hij na deze 12 maanden zijn restverdiencapaciteit nog steeds niet benut, ontvangt hij een vervolguitkering ter hoogte van 35% van het minimumloon. Dit is slechts ca. € 6.000,-. De aanvulling uit de WGA hiaatverzekering bedraagt in dit voorbeeld 35% van € 30.000,-, vervolgens verminderd met € 6.000,-. Dit is € 4.500,-. Het totaalinkomen wordt door de WGA hiaatverzekering dus € 10.500,-. Dit is 35% van het loon dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd.

WGA aanvullingsverzekering

Deze collectieve verzekering is bedoeld om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid tot het maximum dagloon op te vangen. De werknemer krijgt een aanvulling op uitkering en/of loon waardoor het totale inkomen 70% is van het loon dat hij verdiende voor hij arbeidsongeschikt werd. Als de werknemer nog inkomen uit arbeid heeft, dan wordt dit inkomen op de aanvulling in mindering gebracht.

Een voorbeeld: Een werknemer verdiende voor zijn arbeidsongeschiktheid € 40.000,-. De UWV bepaalt de restverdiencapaciteit en stelt dit in dit geval op 40%. De restverdiencapaciteit is dan € 16.000,-. Stel de werknemer gaat € 6.400,- verdienen. Hij ontvangt dan gedurende 12 maanden een (door de UWV berekende) loongerelateerde uitkering van € 23.520,-. Omdat hij zijn verdiencapaciteit onvoldoende benut krijgt hij vervolgens geen loonaanvulling maar een WGA vervolguitkering, dit is slechts 42% van het minimumloon (€ 19.627 (01-01-2019)) en bedraagt dus € 8.243,-. De WGA aanvullingsverzekering keert uit tot maximaal 70% van zijn oorspronkelijke inkomen minus zijn huidige inkomen inclusief de WGA vervolguitkering. De berekening is dus als volgt: 70% van € 40.000,- = € 28.000,-. Hierop wordt het inkomen van € 6.400,- en de uitkering van € 8.243,- in mindering gebracht. De verzekering keert dus een bedrag uit van € 13.357,-.

 

 

Uitgebreide WGA aanvullingsverzekering

Deze collectieve verzekering is bedoeld om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen en de werknemer te stimuleren om zijn restverdiencapaciteit te benutten. De werknemer krijgt een aanvulling op zijn loon of uitkering waardoor het totale inkomen 70% is van het loon dat hij verdiende voor hij arbeidsongeschikt werd. Als de werknemer nog inkomen uit arbeid heeft, dan wordt dit inkomen op de aanvulling in mindering gebracht. Als dit 50% of meer is van de restverdiencapaciteit dan ontvangt de werknemer bovendien een extra uitkering van 5%.

Een voorbeeld: Een werknemer verdiende voor zijn arbeidsongeschiktheid € 40.000,-. De UWV bepaalt de restverdiencapaciteit en stelt dit in dit geval op 50%. De restverdiencapaciteit is dan € 20.000,-. Stel de werknemer gaat dit ook verdienen. Hij ontvangt dan gedurende 12 maanden een (door de UWV berekende) loongerelateerde uitkering van € 14.000,-. Omdat hij zijn verdiencapaciteit volledig benut krijgt hij vervolgens een loonaanvulling van € 14.000,-. De ‘gewone’ WGA aanvullingsverzekering keert in dit geval niets uit omdat het inkomen meer is dan 70% van het laatstverdiende inkomen (€ 20.000,- + € 14.000,- = € 34.000,-. Dit is 85% van het laatstverdiende loon). De uitgebreide WGA aanvullingsverzekering keert in dit geval wel uit; 5% van het laatstverdiende loon waardoor de werknemer in totaal 90% van zijn ‘oude’ inkomen ontvangt

 

WIA excedentverzekering

Deze verzekering wordt ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd en kent twee varianten:

1. Werknemers met een inkomen tot € 55.927,- (01-01-2019) ontvangen maximaal 70% van het laatstverdiende inkomen in de vorm van een WGA-uitkering (bij de IVA-uitkering is dit 75%). Voor hen kan een uitkering van 75% of 80% van het inkomen verzekerd worden. Een werknemer met een IVA-uitkering krijgt alleen een inkomensaanvulling als gekozen is voor 80%. Een voorbeeld: een werknemer heeft een inkomen van € 30.000,-Na twee jaar arbeidsongeschiktheid krijgt hij een WIA uitkering van maximaal 70% van zijn loon, dus een maximale uitkering van € 21.000,-. De excedentverzekering vult dit aan tot 80% waardoor hij dus € 3.000,- meer inkomen heeft.

2. Werknemers die meer verdienen dan het maximum jaarloon van € 55.927,- (01-01-2019). De wettelijke uitkering bedraagt maximaal 70% van € 55.927,- (bij de IVA-uitkering is dit 75%). Voor het inkomensdeel erboven bestaat geen dekking. Dit kan verzekerd worden tot 70%, 75% of 80% van het laatstverdiende inkomen. Bij de keuze voor 75% of 80% moet ook het inkomen tot € 55.927,- worden verzekerd om de wettelijke uitkering aan te vullen. Een voorbeeld: een werknemer heeft een inkomen van € 55.000,-. Na twee jaar ziekte krijgt hij een WIA uitkering van maximaal 70% van zijn loon (tot het maximumjaarloon van € 55.927,- (01-01-2019)), dus een maximale uitkering van € 39.149,-. Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt hij daardoor maar zo’n 71% van zijn inkomen. Hij wil zich daarom bijverzekeren. Bij 75% krijgt hij dan op de WIA uitkering een aanvulling van € 12.583,- en bij 80% een aanvulling van € 12.918,-.

 

Laat u goed informeren over de complexe materie!!!

WGA-verzekering Eigen Risico

De WGA-verzekering Eigen Risico verzekert de wettelijkeuitkeringsverplichting van de werkgever,indien hij gekozen heeft voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA-uitkeringen van de eerste tien jaar.

De verzekeraar ondersteunt de werkgever bij re-integratieactiviteiten.

Wat is eigenrisicodragen voor de WGA?

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen zij na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

 

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA

De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:

Werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;

Werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:

Werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Eigenrisicodragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet!!!!

Wanneer kiezen voor eigenrisicodragen?

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WIA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering.

Heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan betalen wij dit ook.

Risico bij een particuliere verzekeraar onder brengen?

U kunt het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, ook herverzekeren.

Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkhed

Neem Contact Op

Wij helpen u graag met al uw verzekeringsvragen. Vul het formulier in en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

E-mail

info@dendekker-verzekeringen.nl

Telefoon

0416 - 27 22 21

Adres

Den Dekker Verzekeringen
van der Duinstraat 21
5161 BL Sprang-Capelle

Neem Contact Op